Prostredie, kde sa bude vaše dieťa cítiť bezpečne a príjemne.

Nová škôlka otvorená:)

 

Elokované pracovisko materskej školy je  určené pre deti vo veku od 2 – 6 rokov,  je v susedstve škôlky, so spoločným dvorom . Kapacita novej materskej školy je 20 detí, rozdelená na 2 triedy s počtom 10 detí  a vlastnou pani učiteľkou. Súčasťou škôlky je infra sauna, suchá sauna a plavecký bazén, 2 triedy - herne, kuchyňa, jedáleň, 2 spálne, 7 parkovacích miest určených len pre MŠ  a krásny dvor s mini tarzániou:).
cene školného je ako nadštandard zahrnuté   pravidelné saunovanie v infra saune,  možnosť plaveckého kurzu so zvýhodnenou cenou v našich priestoroch počas dňa, výuka anglického jazyka 2 x do týždňa metodikou "Smelo do sveta" , či keramický krúžok, kultúrne podujatia, výlety a mnoho iného. 

Zdravá škôlka

Dbáme o zdravie a zdravý životný štyl, súčasťou škôlky je celoročný bazén a sauna určená deťom

 • Rozvíjame základné lyžiarske, plavecké a korčuliarske zručnosti
 • Jedálny lístok pre nás zostavuje výživová poradkyňa, jeme podľa koncepcie „čo jedia zdravé deti“ – lokálne potraviny, kvalitné mäso, veľa zeleniny a ovocia, kaše na raňajky
 • Pravidelne otužujeme pobytom na čerstvom vzduchu, za takmer každého počasia
 • Aby sme obmedzili chorobnosť v našej škôlke, neprijímame deti na hodinové pobyty, sme počas roka stály kolektív s minimálnou fluktuáciou detí, priestory škôlky slúžia len pre naše deti a činnosti na to určené
 • Vedieme deti k osvojovaniu nových pohybových zručností, pri zdravotných cvičeniach používame náčinie ako fit lopty, šatky, prekážková dráha, pomôcky na cvičenie pre ploché nožky, padák pri relexačných cvičeniach , atd…

V čom sme iní

 • Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva SR
 • Výchova a vzdelávanie sa v materskej škôlke zabezpečuje pomocou hry a hrových činností podľa výberu detí, zdravotného cvičenia, vzdelávacej aktivity podľa vopred určenej témy, pobytom vonku a činnosti zabezpečujúcej životosprávu – spinkanie a  stravovanie
 • Súčasťou dňa  v rámci školného je pravidelné využívanie infra sauny, kurz plávania s certifikovaným lektorom, angličtina “ Smelo do sveta“ , keramický krúžok,  tanečný krúžok
 • Pracujeme v malých skupinách s cca 10 deťmi, každá skupina má svoju učiteľku
 • Náš tím tvoria iba učitelia vyškolení v odbore predprimárneho vzdelávania
 • Vedieme deti k sociálnemu cíteniu, pomáhame znevýhodneným detičkám – zbierame vrchnáčiky z plastových fliaš a spolupracujeme s domovom seniorov
 • Pravidelne našu škôlku navštevujú za účelom diagnostiky detí – zubný lekár, logopéd, očný lekár a psychológ – školská zrelosť predškolákov – testy
 • Navštevujeme divadlo Malá scéna, Galériu mesta Bratislavy,  organizujeme výlety, športové kurzy, noc v škôlke, spoločné aktivity s rodičmi, výlety do lesa
 • Úzko spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi kvôli požiadavkám týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa
 • Škôlka disponuje veľkým dvorom s ihriskom, bazénom, saunou a krásnymi novými priestormi
 • Pestujeme si v našej záhradke bylinky a ovocie
 • Môžeme sa pochváliť kvalitnými edukačnými pomôckami a dotykovou interaktívnou tabuľou

Čo sa naučíme?

Matematické predstavy

matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky

Predškolká príprava

zabezpečujeme kvalitnú predškolskú prípravu prostredníctvom interaktívnej tabuli, pracovných zošitov, zážitkového učenia

Rozvinutie materinského jazyka

v hovorenej reči a písanej reči, súčasťou je práca a vzťah ku knihe

Kladieme dôraz na rozvoj zručností

zvládať úkony bežného dňa a pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote

Záujmové aktivity

láska k hudbe a výtvarnej výchove, k tancu a pohybu ako takému

Rozvíjanie motoriky

pracujeme v rámci keramiky s hlinou, rozvíjame jemnú motoriku

Vedieme deti ku vzťahu k prírode