Prostredie, kde sa bude vaše dieťa cítiť bezpečne a príjemne.

Vitajte v Brmbolci :)

Všetky naše miesta od septembra 2022 sú už obsadené, ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na nové zážitky a nových drobcov v ďalšom školskom roku:).

Zdravá škôlka

Dbáme o zdravie a zdravý životný štyl, súčasťou škôlky je celoročný bazén a sauna určená deťom

  • Rozvíjame základné lyžiarske, plavecké a korčuliarske zručnosti
  • Jedálny lístok pre nás zostavuje výživová poradkyňa – lokálne potraviny, kvalitné mäso, veľa zeleniny a ovocia, kaše na raňajky, tmavé pečivo, trstinový cukor
  • Pravidelne otužujeme pobytom na čerstvom vzduchu, za takmer každého počasia
  • Dezinfekcia priestorov a používanie germicídnych žiaričov je u nás samozrejmosť
  • Aby sme obmedzili chorobnosť v našej škôlke, neprijímame deti na hodinové pobyty, sme počas roka stály kolektív s minimálnou fluktuáciou detí, priestory škôlky slúžia len pre naše deti a činnosti na to určené
  • Vedieme deti k osvojovaniu nových pohybových zručností, pri zdravotných cvičeniach používame náčinie ako fit lopty, šatky, prekážková dráha, pomôcky na cvičenie pre ploché nožky, padák pri relexačných cvičeniach , atd…

V čom sme iní

  • Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva SR
  • Výchova a vzdelávanie sa v materskej škôlke zabezpečuje pomocou hry a hrových činností podľa výberu detí, zdravotného cvičenia, vzdelávacej aktivity podľa vopred určenej témy,  tvorivej aktivity , pobytom vonku a činnosti zabezpečujúcej životosprávu – spinkanie a  stravovanie
  • Minimálne 1 x do mesiaca sa v našej škôlke organizuje kultúrne podujatie, ako je karneval, chodí k nám marionetové divadlo, besiedky, predstavenia, Mikuláš, tvorivé dielničky, oslava Brmbolcových narodenín, sférické kino a mnoho ďalšieho ….
  • Niekoľkokrát do roka chodíme na výlety  mimo škôlku, navštívili sme farmy, včelín, hrad Červený kameň, ZOO, prechádzky do lesa, púšťanie šarkanov, sánkovačky, športové podujatia – lyžovačka, korčuliarsky kurz, prechádzky do okolia
  • Súčasťou dňa  v rámci školného je pravidelné využívanie infra sauny,  angličtina “ Smelo do sveta“ , keramický krúžok,  joga
  •  2 x do roka organizujeme NOC v škôlke, detičky  ostávajú spinkať v škôlke, až do soboty rána, s bohatým programom
  • Od apríla 2019 sme ponuku pravidelných krúžkov rozšírili o tanečný krúžok,  počas letného obdobia futbal, plavecký krúžok priamo u nás v škôlke
  • Deti sú  v 4 triedach rozdelené  podľa veku, počet detí v triede na 1 učiteľku je 10
  • Kvalitná predškolská príprava vo vyhradenej triede je zabezpečovaná počas celého roka, výhodou je malý počet detí v triede, ktorý umožňuje individuálny prístup pedagóga k dieťaťu, interaktívne tabule, moderné vybavenie pomôcok a logopedická starostlivosť 2 x do týždňa logopedičkou priamo v škôlke
  • Náš tím tvoria iba učitelia vyškolení v odbore predprimárneho vzdelávania, ktorí sa neustále vzdelávajú
  • Vedieme deti k prosociálnemu cíteniu, pomáhame znevýhodneným detičkám a spolupracujeme s domovom seniorov
  • Pravidelne našu škôlku navštevujú za účelom diagnostiky detí – zubný lekár, logopéd, očný lekár a psychológ – školská zrelosť predškolákov – testy
  • Neustále spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi kvôli požiadavkám týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa
  • Škôlka disponuje veľkým dvorom s ihriskom, bazénom, saunou a krásnymi novými priestormi
  • Pestujeme si v našej záhradke bylinky a ovocie
  • Môžeme sa pochváliť kvalitnými edukačnými pomôckami a dvomi dotykovými interaktívnymi tabuľami

Čo sa naučíme?

Matematické predstavy

matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky

Predškolká príprava

zabezpečujeme kvalitnú predškolskú prípravu určenú predškolským vzdelávacím programom schváleným Ministerstvom školstva kvalifikovanou pani učiteľkou, prostredníctvom interaktívnej tabule, pracovných zošitov, zážitkového učenia a množstvom pomôcok

Rozvinutie materinského jazyka

v hovorenej reči a písanej reči, súčasťou je práca a vzťah ku knihe

Kladieme dôraz na rozvoj zručností

zvládať úkony bežného dňa a pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote

Záujmové aktivity

láska k hudbe a výtvarnej výchove, k tancu a pohybu ako takému

Rozvíjanie motoriky

pracujeme v rámci keramiky s hlinou, rozvíjame jemnú motoriku a hrubú motoriku

Vedieme deti ku vzťahu k prírode