Prostredie, kde sa bude vaše dieťa cítiť bezpečne a príjemne.

Vitajte v Brmbolci :)

Vitajte v našej škôločke, v prípade záujmu o miesto nás prosím kontaktujte!

Zdravá škôlka

Dbáme o zdravie a zdravý životný štyl, súčasťou škôlky je celoročný bazén a  infra sauna určená deťom

 • Rozvíjame základné lyžiarske, plavecké, korčuliarske, tanečné, lezecké, futbalové, pohybové zručnosti
 • Jedálny lístok , zdravé jedlo odoberáme od FOODI  – lokálne potraviny, nátierky, veľa zeleniny a ovocia, kaše na raňajky, tmavé domáce pečivo, výborné detské jedlá, možnosť stravy pre alergikov
 • Pravidelne otužujeme pobytom na čerstvom vzduchu, za takmer každého počasia
 • Dezinfekcia priestorov a používanie germicídnych žiaričov je u nás samozrejmosť
 • Aby sme obmedzili chorobnosť v našej škôlke, neprijímame deti na hodinové pobyty, sme počas roka stály kolektív s minimálnou fluktuáciou detí, priestory škôlky slúžia len pre naše deti a činnosti na to určené
 • Vedieme deti k osvojovaniu nových pohybových zručností, pri zdravotných cvičeniach používame náčinie ako fit lopty, šatky, padák, senzomotorický chodníček,  prekážková dráha, pomôcky na cvičenie pre ploché nožky, relexačné cvičenia a mnoho iného.

V čom sme iní

 • Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva SR
 • Používame aplikáciu Edupage, pravidelne pridávame fotky pre rodičov s popisom edukačných aktivít
 • Výchova a vzdelávanie sa v materskej škôlke zabezpečuje pomocou hry a hrových činností podľa výberu detí, zdravotného cvičenia, vzdelávacej aktivity podľa vopred určenej témy,  tvorivej aktivity , pobytom vonku a činnosti zabezpečujúcej životosprávu – spinkanie a  stravovanie
 • Minimálne 1 x do mesiaca sa v našej škôlke organizuje kultúrne podujatie, ako je karneval, chodí k nám marionetové divadlo, besiedky, predstavenia, Mikuláš, tvorivé dielničky, oslava Brmbolcových narodenín, sférické kino a mnoho ďalšieho ….
 • Niekoľkokrát do roka chodíme na výlety  mimo škôlku, navštívili sme farmy, včelín, hrad Červený kameň, ZOO, prechádzky do lesa, púšťanie šarkanov, sánkovačky, športové podujatia – lyžovačka, korčuliarsky kurz, prechádzky do okolia
 • Súčasťou dňa  v rámci školného je pravidelné využívanie infra sauny,  angličtina s native lektorkou, keramický krúžok
 •  2 x do roka organizujeme NOC v škôlke, detičky  ostávajú spinkať v škôlke, až do soboty rána, s bohatým programom
 • Od apríla 2019 sme ponuku pravidelných krúžkov rozšírili o tanečný krúžok,  počas letného obdobia futbal, plavecký krúžok priamo u nás v škôlke
 • Deti sú  v 4 triedach rozdelené  podľa veku, počet detí v triede na 1 učiteľku je 10
 • Kvalitná predškolská príprava vo vyhradenej triede je zabezpečovaná počas celého roka, výhodou je malý počet detí v triede, ktorý umožňuje individuálny prístup pedagóga k dieťaťu, interaktívne tabule, moderné vybavenie pomôcok a logopedická depistáž 1 x do roka
 • Náš tím tvoria iba učitelia vyškolení v odbore predprimárneho vzdelávania, ktorí sa neustále vzdelávajú
 • Vedieme deti k prosociálnemu cíteniu, pomáhame znevýhodneným detičkám a spolupracujeme s domovom seniorov
 • Neustále spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi kvôli požiadavkám týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa
 • Škôlka disponuje veľkým dvorom s ihriskom, bazénom, saunou a krásnymi novými priestormi
 • Pestujeme si v našej záhradke bylinky a ovocie
 • Môžeme sa pochváliť kvalitnými edukačnými pomôckami a dvomi dotykovými interaktívnymi tabuľami

Čo sa naučíme?

Matematické predstavy

matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky

Predškolská príprava

zabezpečujeme kvalitnú predškolskú prípravu určenú predškolským vzdelávacím programom schváleným Ministerstvom školstva, kvalifikovanou pani učiteľkou, prostredníctvom interaktívnej tabule, pracovných zošitov, zážitkového učenia a množstvom pomôcok, predškolská príprava je následne preskúšaná psychológom

Rozvinutie materinského jazyka

v hovorenej reči a písanej reči, súčasťou je práca a vzťah ku knihe, nácvik básničiek, pesničiek, rozvoj pamäte

Kladieme dôraz na rozvoj zručností

zvládať úkony bežného dňa a pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote

Záujmové aktivity

láska k hudbe a výtvarnej výchove, k tancu a pohybu ako takému, súčasťou edukácie je aj práca s hlinou

Rozvíjanie motoriky

rozvíjame jemnú motoriku a hrubú motoriku

Vedieme deti ku vzťahu k prírode