Rodičovský príspevok

Týmto príspevkom štát prispieva rodičom na súkromnú škôlku/jasle/opatrovateľku pre dieťa až do 280 eur mesačne.

Náklady musíte preukázať. Aké tlačivo potrebujete vyplniť? Aké priložiť prílohy? Kam ho poslať? Všetko nájdete v tomto článku.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Oficiálny názov tohto príspevku je príspevok na starostlivosť o dieťa. Môžete si o neho požiadať v prípade, ak chcete dať dieťa do škôlky, jaslí, prípadne opatrovateľke detí (s oficiálnym živnostenským listom), ale aj keď ho dáte do „štátnej škôlky“ alebo starým rodičom. Pozor, rozdiel je v tom, koľko Vám štát preplatí.

Aká je výška príspevku?

 • do 280 eur mesačne (ak sa o dieťa stará súkromná škôlka, jasle, opatrovateľka so živnostenským listom). V tomto prípade Vám preplatia náklady maximálne do 280 eur.
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve
 • presne 41,10 eur, ak sa o dieťa stará osoba bez živnostenského listu (rodič, starý rodič…)

Kto môže poberať tento príspevok?

Oproti rodičovskému príspevku je rozdiel v tom, že tento príspevok je určený pre „zarábajúcich“ rodičov. Je to rodič, ktorý

 • vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne dôchodkovo poistený (zamestnanec, živnostník, ktorý si platí povinne dôchodkové poistenie) alebo
 • študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole.

Napríklad, keď sa mama vracia do zamestnania, dieťa dáva do súkromnej škôlky alebo mu nájde opatrovateľku, tak bude spĺňať podmienky na tento príspevok. Alebo ak napríklad ešte študuje dennou formou na vysokej škole.

Aké tlačivo potrebujete na tento príspevok vyplniť a kde žiadosť o príspevok podať?

Tlačivo žiadosti o tento príspevok nájdete na tomto linku. Žiadosť môžete poslať osobne, poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti je potrebné doložiť veľa príloh predovšetkým:

 • originál a fotokópiu rodného listu
 • ak je rodič žiadateľ študentom SŠ alebo VŠ, tak potvrdenie zo školy
 • doklad preukazujúci výkon zárobkovej činnosti (aktuálna pracovná zmluva – v prípade
  staršej pracovnej zmluvy je potrebný aktuálny doklad zamestnávateľa o vykonávaní zárobkovej činnosti kde bude uvedené dátum nástupu, dátum od kedy trvá pracovný pomer pomer a na akú dobu je uzatvorený, výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad o výkone zárobkovej činnosti)
 • v prípade SZČO – doklad preukazujúci povinné dôchodkové poistenie zo SOCPOIST
 • zmluvu/dohodu, v ktorej je dohodnuté, v akej výške platíte škôlku/jasle/opatrovateľku, na aké dieťa, odkedy – dokedy. (Ak si žiadateľ iba o 41,40 eur, teda sa stará o dieťa napríklad starý rodič, tak netreba).
 • čestné vyhlásenie k bankovému účtu (nájdete ho na tomto linku) – ak si žiadate preplatenie škôlky, jaslí, opatrovateľky…
 • rozhodnutie o odňatí rodičovského príspevku – resp. kópia žiadosti o odňatie rodičovského príspevku
 • ďalšie doklady podpíšete priamo na UPSVAR

Dokedy sa vypláca tento príspevok?

 • do troch rokov veku dieťaťa
 • maximálne do šesť rokov veku dieťaťa (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)

Po tom ako má dieťa tri roky, tento príspevok Vám automaticky stopnú. Nie je potrebné osobitne niečo oznamovať. V prípade ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, tento príspevok Vám môže trvať maximálne do 6 rokov veku alebo napríklad len na 1 rok, podľa posudku o zdravotnom stave dieťaťa.

Zdroje:

https://www.pravneprerodica.sk/prispevok-na-sukromnu-skolku-jasle-opatrovatelku-pre-dieta-ako-si-ho-vybavite/